Γρήγορη Περιήγηση
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο site του Δήμου Διονύσου. Ο ιστότοπος είναι σε πιλοτική λειτουργία και αναβαθμίζεται συνεχώς.
29-11-23 - 00:40
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

«Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Άνοιξης»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/09/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ο Δήμος Διονύσου προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Άνοιξης» προϋπολογισμού 5.500.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 3669/2008, το Ν. 3263/2004, το Ν. 1418/84 και τα εκτελεστικά του διατάγματα όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο. Αναθέτουσα Αρχή. Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος Διονύσου Νομού Αττικής. Προϊσταμένη Αρχή είναι ο Δήμος Διονύσου Νομού Αττικής, που έχει έδρα στον Αγ. Στέφανο, στην οδό Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος 29 και Αθαν. Διάκου 1, Τ.Κ.14565, Τηλ.213-2030600 Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 22/05/2012, ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης των προσφορών την 10.00 π.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου, Διεύθυνση: Γρ. Λαμπράκη 19, Τ.Κ.14572 – Δροσιά, Τηλ: 213-2140116, 213-2140118, 213-2140129. Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύου αγωγών ακαθάρτων στην Δ.Κ. Άνοιξης μήκους 13 χιλιομέτρων, από σωλήνες PVC σειράς 41 Φ200, Φ250, Φ315. Για τα κατασκευαζόμενα δίκτυα με τη μέθοδο της διάτρησης, προβλέπεται τοποθέτηση χαλυβδοσωλήνων επένδυσης και αγωγών αποχέτευσης από πολυαιθυλένιο με διατομές Φ200, Φ250 και Φ315. Θα τοποθετηθούν επίσης προκατασκευασμένα φρεάτια επίσκεψης σε όλες τις θέσεις αλλαγής διατομής των αγωγών, αλλαγής διεύθυνσης, ή αλλαγής κλίσης, καθώς και στις συμβολές των αγωγών. Τέλος θα κατασκευαστούν οι συνδέσεις του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων με τα παρόδια ακίνητα. Οι συνδέσεις θα αφορούν το δίκτυο των 13 χιλιομέτρων που περιγράφηκε παραπάνω, όπως επίσης και δίκτυο αγωγών που έχει ήδη κατασκευαστεί μήκους περίπου 6 χιλιομέτρων. Συνολικά θα υλοποιηθούν 1.038 συνδέσεις με συνολικό μήκος διακλαδώσεων 4.107 μέτρα. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες: α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 4η και 5η για έργα κατηγορίας Υδραυλικά, είτε, β. προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., είτε γ. προέρχονται από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη κατά την τελευταία πενταετία. Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. Γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3669/08. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. Δ. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. Ε. Όλοι οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής από την κείμενη νομοθεσία. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 85.080,05 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της Διακήρυξης) και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για διάστημα 9 μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3669/08, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 212.700,13 €. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 24 ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2011ΣΕ07580070 ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής – Εθνικοί Πόροι) καθώς και από ίδιους πόρους του Δήμου Διονύσου. Η πίστωση του έργου για το έτος 2012 είναι 4.128.690,98 € για το τμήμα 1 του έργου (Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης) και 50.000,00 € για το τμήμα 2 του έργου (Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα συμβατικά τεύχη του έργου μέχρι την 16/05/2012 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δ. Διονύσου, οδός Γρ. Λαμπράκη 19, Δροσιά, Τηλ. 213-2140116, 213-2140118, 213-2140129, FAX 210-8136129. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο