Γρήγορη Περιήγηση
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο site του Δήμου Διονύσου. Ο ιστότοπος είναι σε πιλοτική λειτουργία και αναβαθμίζεται συνεχώς.
09-12-23 - 11:24
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής

Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την
παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. (παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10,
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 και αντικαταστάθηκε
εκ νέου με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20)
 
Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:
α) Καταρτίζει και δημοσιεύει με πράξη του Προέδρου της, τον κανονισμό λειτουργίας της.
β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο
υλοποίησής του. Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού και
υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται
η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή, στην οποία
καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην
ιστοσελίδα του Δήμου.
γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου, καθώς και τους προϋπολογισμούς,
ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις
πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου.
δ) Αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού,
συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης
εντολής και των συμβασιούχων μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
καθώς και για την αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού των
άρθρων 206, 209, 211 του ν. 3584/2007 και 36 του ν. 4765/2021.
ε) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το πολυετές σχέδιο αξιοποίησης της ακίνητης
περιουσίας του δήμου και έχει την ευθύνη και την αποφασιστική αρμοδιότητα για την
υλοποίησή του. Για την ετήσια πρόοδο υλοποίησης του σχεδίου, ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο, σε ειδική συνεδρίαση, κατά
τον μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους.
στ) Αποφασίζει για:
i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής
και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου
ή δημόσιους υπαλλήλους.
ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων,
σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το
πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών
και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας
ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του
άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των
πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.
η) Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη χρηματοδότηση
ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους,
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου
απαιτείται, για την αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων
που εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα
επιχορήγησης.
θ) Αποφασίζει για την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών
συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016.
ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την
άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την
παραίτηση από αυτά, πλην των περιπτώσεων δικών που αφορούν στον προσδιορισμό
ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου, στις οποίες

η άσκηση ενδίκων μέσων είναι υποχρεωτική. Επίσης, αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την
κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον
ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη
απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης
για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων
κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων
εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.
Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούμενων
εδαφίων, πλην αυτών που αφορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής
σχέσης κατά τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο, λαμβάνεται ύστερα από
γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής
απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το δημοτικό
συμβούλιο.
ια) Αποφασίζει για:
i. Τη μετακίνηση και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης
του δημάρχου, των αντιδημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, εκτός της
έδρας του δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις
επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος ή μέλος
του δημοτικού συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση της οικονομικής
επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή αποφασίζει στην αμέσως
επόμενη συνεδρίασή της, αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι,
ii. Την καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες μέλη
επιτροπών ή ομάδων εργασίας ή ομάδων διοίκησης έργου, που
συγκροτούνται από την Εκτελεστική Επιτροπή ή τον δήμαρχο, για
μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση
υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ.
Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94),

ιβ) Αξιολογεί και μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
διαπραγματεύεται με αυτά τον καθορισμό των όρων δανειοδότησης και υποβάλλει
σχετική εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο.
ιγ) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου,
με την επιφύλαξη της περ. βε΄ της παρ. 1Β του άρθρου 73, αξιολογεί την υλοποίησή τους
και εισηγείται τροποποιήσεις, όπου απαιτούνται. Οι κανονιστικές αποφάσεις
αξιολογούνται υποχρεωτικά από την οικονομική επιτροπή κάθε δύο (2) χρόνια, από την
έναρξη ισχύος τους.
ιδ) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και την ανάκληση της
πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία
αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε
ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο
εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της, είναι
δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά
υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου
και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του
δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 281 του ν. 3463/2006 (Α’ 114).  
ιε) Αποφασίζει για:
i. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις, κατά το άρθρο
174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
ii. Τη διευκόλυνση οφειλετών για ποσά άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων
(150.000) ευρώ, κατά το άρθρο 170 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
iii. Τη χρηματοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων κατά την παρ. 1 του άρθρου
259 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και για την έγκριση της
απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης για
είσπραξη εύλογης αποζημίωσης κατά την παρ. 3 του ίδιου άρθρου.
iv. την παραχώρηση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων προς τις
κοινωφελείς επιχειρήσεις, κατά την παρ. 4 του άρθρου 259 του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων,

ιστ) Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών προς τον
Δήμο.
ιζ) Αποφασίζει για τη σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) μηχανολογικού
εξοπλισμού και οχημάτων του Δήμου.
ιη) Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων,
συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών
προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράμματα,
καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού,
κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177). 
ιθ) Αποφασίζει για τον καθορισμό ή την αναπροσαρμογή των τελών, δικαιωμάτων και
γενικώς των εσόδων των δημοτικών κοιμητηρίων, τα οποία προβλέπονται με τον
Κανονισμό Λειτουργίας τους, κατά την παρ. 1 του άρθρου 4 του α.ν. 582/1968 (Α’ 225) 
κ) Αποφασίζει για την ίδρυση ή συμμετοχή του Δήμου σε Αναπτυξιακό Οργανισμό
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) ή για την προσαρμογή
υφισταμένων αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών και δικτύων δήμων στις διατάξεις του
άρθρου 2 του ν. 4674/2020.
κα) Αποφασίζει για τον ορισμό εκπροσώπου του δήμου στις Γενικές Συνελεύσεις
Ανωνύμων Εταιρειών και Αναπτυξιακών Οργανισμών του άρθρου 2 του ν. 4674/ 2020
(Α΄ 53).  
κβ) Αποφασίζει για το σύνολο των αρμοδιοτήτων του δήμου που έχουν ανατεθεί με τον ν.
4375/2016 (Α΄51) και την παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76). 
κγ) Ασκεί τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στους δήμους με πληθυσμό
μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους. 
κδ) Αποφασίζει την αποδοχή ή την απόρριψη προτάσεων περί παραχώρησης χρήσης
ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. του Ελληνικού Δημοσίου, των εταιρειών
του Ελληνικού Δημοσίου, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας
(Ε.Ε.ΣΥ.Π., Υπερταμείο), του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου
(Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) και της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.), προς τους Ο.Τ.Α.
α’ βαθμού και συμφωνεί το αντάλλαγμα και τους όρους της σύμβασης παραχώρησης. 
(παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του
Ν.4623/19 και τροποποιήθηκε με την περίπτ. α' της παρ. 9 του άρθρου 10
του N.4625/19, με τις περίπτ. γ' και δ' της παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4635/19 και
την παρ.4α του άρθρου 10 του Ν.4674/20 και την παρ.2 του άρθρου 117 του
Ν.4674/2020 και την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20 και τις παρ. 1-3 του άρθρου 38
του Ν.4795/21 και την παρ.1 του άρθρου 65 του Ν.4795/21 και την παρ.1 του άρθρου 55
του Ν.4811/2021 και το άρθρο 50 του Ν.4873/2021 και το άρθρο 37 του Ν.4915/2022) 
 
Από 01.09.2019, η αποδοχή κληροδοτήματος, κληρονομιάς ή δωρεάς, η οποία διατίθεται
ρητά και αποκλειστικά σε κοινότητα έως τριακοσίων (300) κατοίκων, γίνεται από την
οικονομική επιτροπή, μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου προέδρου. (παρ.5 άρθρο
82 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 83 του Ν.4555/18)
 
Από 31.08.2019 (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4625/19) η αρμοδιότητα εξειδίκευσης
πιστώσεων, όπου απαιτείται, ασκείται από την Οικονομική Επιτροπή αντί του Δημοτικού
Συμβουλίου.  (περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με
την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19)
 
Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων
κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού, καθώς και αποφάσεων
ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράμματα, διενεργούνται με απόφαση της
οικείας Οικονομικής Επιτροπής, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της σχετικής
απόφασης χρηματοδότησης, επιχορήγησης, επιδότησης, δωρεάς ή ένταξης.
Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οι οποίες ανακύπτουν ύστερα από τις κατά
το προηγούμενο εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του

οικείου συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. [(παρ.
1 άρθρο έκτο της από 22.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 161), η οποία
κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α΄177)]
 
Από 11.03.2020 (ημερ. δημοσ. Ν.4674/20) η αρμοδιότητα έγκρισης αποφάσεων
διοικητικών συμβουλίων ΔΕΥΑ σχετικά με οικονομικά θέματα που ρυθμίζονται από τις
διατάξεις των άρθρων 11 (Ειδικό τέλος για την μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων
υδρεύσεως και αποχετεύσεως), 25 (τιμολόγια) και 26 (διαφοροποίηση τελών) του ν.
1069/1980 (Α΄ 191) μεταφέρεται από το Δημοτικό Συμβούλιο στην Οικονομική Επιτροπή.
(παρ.5 άρθρο 11 Ν.4674/20)
 
 
Πάσης φύσεως λογαριασμοί των Ο.Τ.Α. σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ανοίγονται με
απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. (παρ.2 άρθρο 45 Ν.4647/19)
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο