Γρήγορη Περιήγηση
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο site του Δήμου Διονύσου. Ο ιστότοπος είναι σε πιλοτική λειτουργία και αναβαθμίζεται συνεχώς.
09-12-23 - 11:43
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Αρμοδιότητες εκτελεστικής επιτροπής

Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
β) Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του
επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο δημοτικό
συμβούλιο.
γ) Καταρτίζει και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.
δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την οικονομική επιτροπή.
ε) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια: i) Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ii) Κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία.
στ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το Σχέδιο Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων και μεριμνά για την έκδοση, ενημέρωση και διακίνηση του Οδηγού του Δημότη, στον οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών του δήμου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
ζ) Εισηγείται το σχέδιο του κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και του κανονισμού διαβούλευσης.
η) Εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
θ) Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των νομικών προσώπων
και υπηρεσιών του δήμου και ενημερώνει σχετικά το δημοτικό συμβούλιο.
(άρθρο 63 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α')
  
Με απόφαση του δημάρχου, μετά από εισήγηση της εκτελεστικής
επιτροπής, ορίζονται υπάλληλοι του δήμου για τη γραμματειακή
εξυπηρέτηση των οργάνων των κοινοτήτων, για τη στελέχωση των
υπηρεσιών του δήμου που εδρεύουν σε κοινότητες, καθώς και για την παροχή
«διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων και διατίθενται κατάλληλοι χώροι και
εξοπλισμός για τις ανάγκες των κοινοτήτων. (παρ.4 άρθρο 84 Ν.3852/2010
(ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του N.
4555/18)
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο