Αποφάσεις Δημάρχου

Ψ7Π6Ω93-ΝΘΧ

Λήψη απόφασης για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Διονύσου ενώπιον του Διοικ .Εφετείου Αθηνών από δικηγόρο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

6ΘΕΧΩ93-5ΝΥ

Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> και στον Κ.Α 00.6823 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης> για την πληρωμή της 185/2017 Aπόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υπέρ του Αθουσάκη Δ. Νικόλαου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

7Ν4ΤΩ93-Ψ66

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΨΒΧ8Ω93-ΔΔ2

Αίτημα του κ. Μαπάκη Θεόδωρου περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιά του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από πτώση σε λακκούβα

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

6ΑΣ8Ω93-Ι2Λ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ή ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ Κ. ΜΑΠΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ .

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

6ΥΚΔΩ93-Η11

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΩΝ17Ω93-ΥΤ5

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ή ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΗΣ Κ. ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΡΓΥΡΩΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

Ψ64ΙΩ93-14Ζ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 21ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΕΤ΄ ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

Ψ8ΩΦΩ93-Ε4Ω

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ή ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ