ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ